Pakiş Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

E-ARŞİV FATURA SİSTEMİ

GÜNCEL HABERLER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLUN

E-Arşiv Fatura Sistemi

Elektronik hayatta yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor. e-beyanname, e-bildirge,e-devlet uygulamaları, e-vergi dairesi, e-fatura, e-defter, e-belediye ……

Şimdi de E-Arşiv Fatura Sistemi.

433 sıra nolu VUK Genel Tebliği ile hayatımıza giren Elektronik Arşiv Fatura Sistemi, fatura üretilmesi, gönderilmesi ve saklanması konularında firmalara büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan e-Arşiv Uygulamasına ilişkin usul ve esaslar bültenimizin konusunu oluşturmaktadır.

KİMLER E-ARŞİV FATURA SİSTEMİNE KAYIT OLABİLİR?

Yasal zorunluluk sebebiyle veya ihtiyari olarak e-fatura sistemine kayıtlı olan firmalar, E-Arşiv Fatura sistemine de kayıt olabilmektedirler.

FATURA DÜZENLERKEN FARKLILIKLAR NELERDİR?

Bu Tebliğ kapsamında e-Arşiv Uygulamasından yararlanma izni verilen mükellefler;

a) e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olanlara düzenledikleri faturaları, anılan Tebliğe göre e-fatura olarak oluşturacak, muhafaza ve ibraz edeceklerdir.

b) e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturacaklar ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edeceklerdir.

PAKİŞ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

www.pakis.com.tr

c) Vergi mükellefi olmayanlara ise e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturacak, müşterilerinin talebi doğrultusunda elektronik ortamda iletecek veya kâğıt ortamında gönderecek, oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edeceklerdir.

UYGULAMADAN YARARLANMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

E-Arşiv Fatura sisteminden faydalanmak için 2 ayrı yöntemden biri seçilmelidir.

1- Uygulamayı kendi bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen mükellefler http://www.efatura.gov.tr/ İnternet adresinde yayımlanan e-Arşiv Uygulaması Başvuru Kılavuzu'nda açıklanan şartlara uygun olarak başvuru yaparlar.

2- e-Arşiv Uygulamasını Başkanlıktan e-arşiv izni almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen mükellefler, doğrudan özel entegratöre başvuracak olup ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmazlar.

E-ARŞİV FATURA SİSTEMİNDE OLUŞTURULAN BELGELERİN MÜŞTERİLERE TESLİMİ NASIL OLACAK?

e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olan Mükelleflere Faturanın Teslimi

e-fatura kapsamındaki müşterilere, e-arşiv fatura sistemi üzerinden fatura düzenlenmesi mümkün değildir. Bu mükelleflere e-fatura kapsamında fatura düzenlenmeli ve gönderilmelidir.

e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olmayan Mükelleflere Faturanın Teslimi

e-Fatura Uygulamasından yararlanma hakkı olup henüz kayıtlı olmayan mükelleflere e-Arşiv Uygulaması kapsamında düzenlenen fatura kâğıt ortamında teslim edilir. Bu kapsamda, alıcısına malın yanında kâğıt olarak verilen fatura,irsaliyeli fatura yerine kullanılabilir. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için faturanın, malın teslimi anında düzenlenmesi ve "İrsaliye yerine geçer." ifadesinin yazılması zorunludur.

PAKİŞ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

www.pakis.com.tr

Vergi Mükellefi Olmayanlara Faturanın Teslimi

e-Arşiv Uygulaması kapsamında, bu Tebliğin 3-c bendine göre vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen fatura, alıcının rızasına bağlı olarak kâğıt veya elektronik ortamda teslim edilir.

Vergi mükellefi olmayan alıcı tarafından elektronik ortamda teslimi istenen fatura internet dâhil olmak üzere her türlü elektronik araç ve ortamlar vasıtasıyla iletilebilir.

ELEKTRONİK BELGELERİN MUHAFAZA VE İBRAZI

E-Arşiv Fatura kapsamında olan mükellefler, oluşturdukları ikinci nüsha elektronik belgelerini ve e-Arşiv Raporlarını birbirleriyle ilişkili şekilde, vergi kanunları ve diğer kanuni düzenlemelerin kâğıt nüshalar için öngörmüş olduğu süreler dâhilinde muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmekle yükümlüdür.

E-Arşiv Uygulamasını kendi sistemi üzerinden kullananlar, elektronik ortamda düzenledikleri ikinci nüsha faturalarını kendilerine ait mali mühür ya da NES ile onaylayarak saklarlar.

Özel entegratörlerden e-arşiv hizmeti alanlar izin kapsamında, elektronik ortamda düzenledikleri ikinci nüsha faturalarını kendilerine ait mali mühür ya da NES ile veya özel entegratöre ait mali mühürle onaylayarak saklarlar.

İNTERNET ÜZERİNDEN MAL VE HİZMET SATIŞINDA FARKLILIKLAR NELERDİR?

e-Arşiv izni olup internet üzerinden vergi mükellefi olmayanlara mal ve hizmet satışı yapanlar, yaptıkları satışlara ilişkin faturaları elektronik ortamda iletmek zorundadır.Söz konusu satışlarda kâğıt çıktının sevk edilen malın yanında bulunması gerekmektedir.

e-Arşiv Uygulaması kapsamında internet üzerinden mal ve hizmet satışında düzenlenecek faturalarda;

1. Satış işleminin yapıldığı web adresi,

PAKİŞ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

www.pakis.com.tr

2. Ödeme şekli,

3. Ödeme tarihi,

4. Gönderiyi taşıyanın adı soyadı/unvanı ve VKN/TCKN bilgisi,

5. Satışa konu malın gönderildiği veya hizmetin ifa edildiği tarih,

6. İade bölümünde; malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası, iade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutar bilgilerinin bulunması zorunlu olup fatura üzerinde ayrıca "Bu satış internet üzerinden yapılmıştır." ifadesine yer verilir.

E-ARŞİV FATURA KAPSAMINA GİRMEK ZORUNLU MUDUR?

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır.

Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza izni almış olan mükellefler, 1/1/2015 tarihine kadar,faturalama süreçleri ile bilgi işlem sistemlerini bu Tebliğde yer alan usul ve esaslara uygun hale getirmek zorundadır.

Diğer mükelleflerin e-arşiv fatura kapsamına girmeleri zorunlu değildir.

Lütfen, tereddüt halinde veya daha ayrıntılı bilgi için iletişim kurunuz.

Saygılarımızla.

YASAL UYARI

Bu e-bülten, PAKİŞ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.’ nin müşterilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu e-bülten ile danışmanlık hizmeti verilmesi söz konusu değildir. Danışmanlık hizmetleri, profesyonel mali danışmanlarla imzalayacağınız süreli veya sürekli Danışmanlık Sözleşmeleri çerçevesinde sunulmaktadır. Yasal sorumluluklar ile ilgili her olayın kendi özel şartları bulunduğu, veri ve bilgilerin kullanımına ilişkin risklerin tarafınıza ait olduğu hususu göz önünde tutulmalıdır. Bu nedenle, veri ve bilgileri kullanmadan önce profesyonel danışmanlara başvurulması yerinde olacaktır. E-bülten içerisinde yer alan bilgilerin güncellenmesinde gecikmeler ve aksamalar olabileceği ihtimali dikkate alınmalıdır.

E-ARŞİV FATURA SİSTEMİ