Pakiş Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

İTHALAT VE İHRACAT İŞLEMLERİNDE KUR KARMAŞASI VE B FORMLARI

GÜNCEL HABERLER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLUN

İthalat ve İhracat işlemlerinde Kur karmaşası ve B formları

BA-BS BİLDİRİMİNDE İTHALAT VE İHRACAT İŞLEMLERİNİN BİLDİRİLMESİ

I-GİRİŞ

Bu çalışmamızın konusunu, İthalat ve ihracat işlemlerinde Ba-Bs Bildirim Formu uygulaması oluşturacaktır. Çalışma yapılırken kanun, genel tebliğ, iç genelge, özelge ve yargı kararlarından yararlanılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, 350[1] Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiş, 362[2] ve 381[3] Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle de bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmıştı.

Daha sonra yayınlanan 396[4] Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Ba-Bs Bildirim Formlarının 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri yeniden tespit edilmiştir. Bu tebliğden sonra yayımlanan 418[5] Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de 396 Sıra Nolu Tebliğde değişiklikler yapılmıştır.

II-BA-BS BİLDİRİM FORMU UYGULAMASINA TABİ MÜKELLEFLER

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, 5.000 TL’yi aşan mal ve hizmet alım ve satışlarını Ba-Bs Bildirim Formu ile bildirimde bulunmak yükümlülüğündedir.

III-BA-BS BİLDİRİMİNE KONU ALIŞ VE SATIŞLAR

Mükelleflerin bir aylık dönemde bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirilecektir.

IV-İthalat ve ihracat işlemlerinde Bildirimlerin Doldurulmasında Uygulanacak Esaslar

İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır. Bu açıklamada geçen tarih kelimesi ,o tarihteki kur dikkate alınacaktır çeklinde anlaşılmamalıdır. Genel olarak uygulamada yaşanan yanlışlardan birini ithalatların Ba formu ile beyan edilmesi aşamasında Gümrük Giriş Beyannamesinin kapandığı tarihteki kur ile ithalat bedelinin çarpılması sureti ile elde edilen rakamının form Ba da bildirilmesi oluşturmaktadır.

"İthalatta verginin matrahını ithal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti oluşturur ,gümrük vergisinden muaf olması durumunda ise CIF değeri esas alınacaktır.

08.09.2012 tarih ve 28405 numaralı Resmi Gazetede yayınlanan 418 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinden de görüleceği üzere hem ihracat hem de ithalat işlemleri bildirim form Ba ve Bildirim form Bs ile beyan edilmek zorundadır. Zira, bundan önceki vergi usul kanunu genel tebliğlerinde de aynı hükümler yer almaktaydı.

İthalat işlemlerinde gümrük giriş beyannamesinin kapanış tarihi dikkate alınacaktır. Örneğin işletme 28Eylül 2012 tarihinde ithalat yapmış(faturanın üzerindeki tarih) ancak beyanname 01.Ekim 2012 tarihinde kapanmış ise Form Ba’da dikkate alınacak tarih 01 Ekim 2012 olacaktır.

İhracat işlemlerinde ise Bs bildirim formunun bildirilmesinde ihracatın fiilen gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır. İhracatın fiilen gerçekleştiğini ise https://uygulamalar.gumruk.gov.tr/vedop/ adresinden sorgulayabilirsiniz.

Serbest bölgede faaliyette olan firmalar bazen yurt içine hem mal satıp hem de mal satın alabilmektedirler. Yurt içine mal alım ve satımında bulunduklarında gümrük giriş beyannamesi düzenleniyor ise gümrük giriş beyannamesinin kapanma tarihi ve tutarı Ba ve Bs Bildirim Formlarında dikkate alınacaktır.

Zira serbest bölgelerdeki firmaların yurt içine sattıkları ve aldıkları mallar için gümrük giriş beyannamesi düzenlenmiyor ise bu takdirde serbest bölge işlem formunun tarihi ve tutarı Ba ve Bs Bildirim Formlarında dikkate alınacaktır.

V-İthalat İşlemlerinin Ba ile Bildirilmesinde Tutar Alanına Ne Yazılacaktır?

1-İthalat İşlemlerinde Ba Matrahı

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde, "İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır:

a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri,

b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,

c) (4369 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 1.8.1998) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan (4731 sayılı Kanunun 5/B maddesiyle değişen ibare) diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler." hükmü yer almaktadır.

Buna göre, ithalatta verginin matrahını oluşturan tutar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21 inci maddesi gereğince gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, malın gümrük vergisinden muaf olması durumunda ise sigorta ve navlun değerleri dahil (CİF) değeri olarak belirlendiğinden, Form Ba'nın gümrük beyannamesindeki her türlü masraflar (fatura bedeli, navlun ve sigorta bedeli dahil (CİF) değeri, yurtdışı ve yurtiçi masraflar ve gümrük vergisi) dahil, KDV matrahını oluşturan KDV hariç bedeldir.

İthalat işlemlerin Ba matrahı, Gümrük vergisinden muaf olan mallarda Ba matrahı, Kısım kısım yapılan ithalatta Ba Bildirim formu, İthalat işlemlerinde satıcının kimlik numarası, İhracat işlemlerinde alıcının kimlik numarası, serbest bölgedeki firmanın Türkiye’deki merkez veya şubeden alım satımında Ba ve Bs uygulaması hakkındaki açıklamalarımız aşağıdaki gibidir.

İthalat işlemlerinin Ba ile bildirilmesinde tutar alanına 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21. Maddesi hükmü gereğince vergi tarhına esas olan kıymet değeri yazılacaktır. Vergi matrahına esas olan kıymet ise, İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar ile Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler dikkate alınarak belirlenecektir. İthalat işlemlerinin Ba ile bildirilmesinde tutar alanına 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21. Maddesi hükmü gereğince vergi tarhına esas olan kıymet değeri yazılacaktır. Vergi matrahına esas olan kıymet ise, İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar ile Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler dikkate alınarak belirlenecektir. 2-Kısım Kısım Yapılan İthalatta Ba Bildirim Formu

İthal edilen mal gümrük sahasına getirildikten sonra ithalatının kısım kısım gerçekleştirilmesi durumunda her bir işlemin gerçekleştiği tarih dikkate alınarak 5.000 TL’lik haddin aşılması halinde Ba bildirimine dahil edilecektir. 3-Serbest Bölgedeki Firmanın Türkiye’deki Şube veya Merkezden Alım Satım Yapması Halinde Bildirim Formları Nasıl Doldurulacaktır?

Serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin Türkiye'deki merkez veya şubelerinden de alım-satım yapılması hallerinde, Türkiye'den yapılan alım-satım işlemleri ile serbest bölgedeki şubeden yapılan alım-satım işlemleri ayrı satırlar şeklinde bildirilecektir. Bu kapsamda yapılan bildirimlerde serbest bölgelerden yapılan alım-satım işlemlerinin bildirildiği satırların ülke kodu kısmında "Serbest Bölge" ifadesinin seçilmesi gerekmektedir.

Mal ihracına ilişkin istisna; ihracatın fiilen gerçekleştiği dönemde uygulanmaktadır. İhracat işlemlerinin tamamlanarak malın gümrük hattını geçtiği tarihi ifade eden gümrük beyannamesinin kapanma tarihi ihracatın gerçekleştiği tarih olarak kabul edilecek ve istisnanın beyanı bu tarihi içine alan vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesi ile yapılacaktır.

Serbest bölgelere yapılan ihracat teslimlerinde, gümrük beyannamesinin düzenlenmediği hallerde, malın bölgeye giriş işlemlerinin tamamlanarak serbest bölgeye vasıl olduğu tarih ihracatın gerçekleştiği tarih olarak kabul edilir. Bu tarih, malların serbest bölgeye girişinin yapıldığını gösteren, serbest bölge işlem formunun ilgili idare tarafından onaylandığı tarihtir.

İhracat faturası malın yurtdışı edildiği dönemden önce düzenlenmiş olsa dahi, istisna ihracatın yapıldığı dönemde beyan edilir.

Beyan, ilgili dönem beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 301 kod numaralı işlem türü satırı kullanılmak suretiyle yapılır.

Bu satırın, “Teslim ve Hizmet Tutarı” sütununa ihracat tesliminin bedeli girilecektir. İhracat bedeli, malın gümrük hattını geçtiği tarihteki (beyannamenin kapanma tarihi, kapanma tarihinin tatil gününe isabet etmesi halinde önceki son işlem günü) TC Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanarak bu sütuna yazılır.

VI-BİLDİRİMLERİN VERİLME ŞEKLİ VE DOLDURULMASI

İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır.

Ayrıca serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin yurt içine yaptıkları satış işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde serbest bölge işlem formu tarihi ve tutarı dikkate alınacaktır.

Bildirim formlarında alıcı veya satıcının vergi kimlik numarası, ithalat işlemlerinde “1111111111¨, ihracat işlemlerinde ise “2222222222¨ olarak kodlanacaktır.

(1) Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı 15/07/2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.33.15.02-2010/720-14-3

(2)Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı11/11/2010 tarih B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük.257-7930-712

Lütfen, tereddüt halinde veya daha ayrıntılı bilgi için iletişim kurunuz.

Saygılarımızla.