Pakiş Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

SİGORTALILIK KONTROLÜNDE YENİ DÖNEM

GÜNCEL HABERLER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLUN

Sigortalılık Kontrolünde Yeni Dönem

Değerli Müşterilerimiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kayıt dışı istihdamla etkin mücadele projeleri kapsamında, kapsamlı ve yeni düzenlemelere gidilmiş ve 1 Ağustos 2014 günü yürürlüğe girecek uygulamalarla yeni bir döneme giriş planlanmıştır.

Genel olarak, Bankalar ve Kamu İdarelerinde yapılan işlemlerle ilgili bilgi ve belgelerin söz konusu kurum ve kuruluşlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na doğrudan gönderilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu sebeple, müşterilerimizin, bu tebliğ kapsamında belirlenen kurum ve kuruluşlarla yapacağı/taraf olacağı iş ve işlemlerde ilerde cezalı bir duruma düşmemeleri için konu ile ilgili gerekli eksikliklerini gidermelerinde fayda görülmektedir.

Bu kapsamda 6 Aralık 2013 tarih ve 28843 sayılı resmi gazetede “Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü İle Kurum ve Kuruluşlardan Bilgi ve Belgelerin Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yayınlanmıştır.

Ardından, Sosyal Güvenlik Kurumundan tarafından 10 Haziran 2014 tarihinde 29026 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Bankalar Ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü İle Kurum Ve Kuruluşlardan Alınacak Bilgi Ve Belgelere Dair Tebliğ” ile 01 Ağustos 2014 tarihinden itibaren kayıt dışı istihdam mücadele kapsamında kurum ve kuruluşların, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü ve bu yükümlülüğe istinaden işlem yaptığı kişilerin kimlik bilgilerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kişilerin sosyal güvenliklerinin sağlanması ve 6183 sayılı Kanuna göre Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının takip ve tahsili konusunda düzenle yapılmıştır.

Yönetmelikle belirlenen bilgi ve belgeler SGK tarafından istenilmesi veya verilmesinde, özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmayacak, Maliye Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlardan gerçek ve tüzel kişilere ait istenen bilgi ve belgeler vergi mahremiyeti kapsamında değerlendirilemeyecek, bankalardan gerçek ve tüzel kişilere ait istenen bilgiler 5411 sayılı Bankacılık kanunu gereğince sırrın ifşası kapsamında değerlendirilemeyecektir. Elektronik ortamda hazırlanacak veya alınacak bilgi ve belgeler adli ve idari makamlar nezdinde resmî belge olarak geçerli sayılacaktır.

Düzenleme, Bankaların yükümlükleri, Kamu İdarelerinin Yükümlülükleri ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Yükümlülükleri olmak üzere üç ana başlık altında özetle aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Bankaların Yükümlülükleri

Kurumdan gelir ve aylık alanlara ödeme yapan bankalarca hak sahiplerinin veya kanuni temsilcilerin bilgileri. Kurumca sağlık sigortalılığında gelir testinin yapılmasına ilişkin olarak ilgililerin banka hesaplarında paralarının bulunup bulunmadığı bilgisi. Ticari kredi niteliği taşımayan kredi talepleri ile kredi kartı talebinde bulunanların bilgisi. Kuruma borçlu olanların bankalardaki hesaplarına ait bilgiler.

Kamu İdarelerinin Yükümlülükleri

Adalet Bakanlığı; Kurumdan gelir ve aylık alanlar için kanuni temsilcilere yapılan ve mahkemelerce vasi ve kayyım tayinine ilişkin bilgi ve belgelerin paylaşımı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; Sosyal Yardım Bilgi Sisteminden (SOYBİS) gelir tespiti ve araştırması için kurumca belirlenen personele sorgulama yetkisi verilmesi. Resmî görevi olmayıp ders ücreti karşılığında kuruluşlarda görevlendirilen çalışan kişilerin, Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezlerinde çalışan kişilerin bilgileri.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında AR-GE'ye dayalı üretim faaliyetlerinde bulunan işyerlerinde çalışanlar ile girişimci olan gerçek ve tüzel kişilere ait işyerlerinde çalışan kişilerin bilgileri.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Türkiye İş Kurumunca teşvik uygulamalarına ilişkin görev alanına giren konulardaki sigortalılara ilişkin bilgiler, işsizlik ödeneği alan sigortalıların, özel istihdam bürolarınca işe yerleştirilen kişilerin, aktif işgücü programları kapsamında eğiticilerin, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işçi şikâyetlerini yönelik bilgiler içeren tutanaklarda sigortasız olduğu, ücret ya da gün sayısı açısından kayıt dışı olduğu tespit edilen çalışan kişilerin bilgileri.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından kuruma borçlu olanların taşınmaz mal bilgilerinin kurumca elektronik ortamda görüntülenmesinin sağlanması, Yapı denetim şirketlerinin Ulusal Yapı Denetim Sistemi üzerinden sorgulanabilmesi ve bu firmalarda çalışan kişilerin bilgileri.

Ekonomi Bakanlığı; Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından faaliyet ruhsatı verilen gerçek ve tüzel kişilere ilişkin işyerlerinde çalışan kişilerin bilgileri.

Gençlik ve Spor Bakanlığı; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği kapsamında kulüplerin tescil belgesi ve sözleşme ile çalıştırdıkları antrenörlerine, Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunulacak her spor dalının çalıştırıcısına ait antrenör, masör veya diğer eğiticilerinin bilgileri, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği kapsamında açılan küçük işletmelerde çalışan kişilerin bilgileri.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; Tarımsal destekler kapsamında işlem yapılanlar, desteklerden yararlanmak için tarımsal faaliyetlerde bulunacak veya işyeri açacaklara izin verilmesinde ilgili yönetmelikler gereği işyerinde çalıştırılması gereken mesul müdür ve zorunlu personele ilişkin bilgileri ile bu faaliyetlerde bulunanların veya işyeri açanların tarım il/ilçe müdürlüklerince yapılan denetimlerinde tarımsal faaliyette bulunanın yanında veya işyerinde çalışanlara ait tespit edilenlerin bilgileri, Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre kayıt altına alınan çiftçilerin bilgilerin paylaşımı sağlanır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı; MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi), HKS (Hal Kayıt Sistemi), ESBİS (Esnaf Bilgi Sistemi) ve KOOP-BİS’e (Kooperatif Bilgi ve Denetim Sistemi) kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere ile ticaret şirketi ve ortakları hakkında bilgi ve verilerin paylaşımı sağlanır.

İçişleri Bakanlığı;

Valiliklerce; Yapım/İmalat, alım, satım, kullanım ve bulundurulma gibi ruhsatlandırma veya izin işlemlerine taraf olanlar ve bunların işyerlerinde istihdam edilenlere ait bilgiler.

Belediyeler ve il özel idarelerince; İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ve abonelik işlemleri denetimlerinde düzenlenen ve istihdama yönelik bilgiler içeren tutanaklarda çalışan kişilerin, Şehirlerarası ve şehir içi terminal giriş ve çıkış kayıtlarından araç, şoför ve diğer çalışanlara ait bilgiler. kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları, okul servis araçları, özel halk otobüsü, ticari taksi, minibüs ve taksi dolmuş işletenler ile bu araçlarda çalışan kişilerin bilgileri.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve/veya Jandarma Genel Komutanlığınca yerine getirilmekte olan iş ve işlemler; Genel kolluk kuvvetlerince düzenlenen formlarda sürekli veya geçici olarak çalışanlara ait kimlik bilgileri ve diğer bilgiler. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ticari olarak tescil işlemleri yapılan araçların araç tescil belgesi bilgileri, trafik denetimleri sonucu kişi ve kurumlara ilişkin elde edilen bilgiler.

Kültür ve Turizm Bakanlığı; Kültür ve Turizm Bakanlığına verilen denetim yetkisi çerçevesinde anılan Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek denetimlerde çalıştığı tespit edilen kişilerle ile çalışan kişilerin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce kazılara izin verilmesinde, kazıyı yapacakların “işyeri unvanı ve adres” bilgileri ile anılan Genel Müdürlükçe görevlendirilen temsilci veya uzman tarafından belli periyotlarda kazı faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanan raporlarda, kazılarda tespiti yapılan çalışanlara ait çalışan kişilerin bilgileri.

Maliye Bakanlığı; Vergi tevkifatı yapmak zorunda olan gerçek veya tüzel kişilerin Gelir İdaresi Başkanlığına muhtasar beyanname ile bildirdiği 091-096 ödeme türü kodundaki bilgiler. Ba-Bs Bildirimleri, (Mal ve/veya Hizmet Alış/Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) her yıl Nisan ve Mayıs aylarında alınmakta olan mükellef bildiriminde yer alan mükellef bilgi sistemindeki bilgiler, muhtasar beyanname ve yoklama fişleri bilgileri, işyeri durum tespit tutanağı ile VEDOP (Vergi Daireleri Otomasyon Projesi) teşvik kanunlarından yararlanmak için kuruma müracaat eden işverenlerin gelir vergisi mükellefi olup olmadıkları bilgisi.

Milli Eğitim Bakanlığı; Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları, Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin idari ve diğer personelin. Okul-Aile Birliği Yönetmeliği kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin işletenler ile bunların yanında çalışan kişilerin. Bakanlıkça özel izin verilen diğer eğitim konularında faaliyette bulunan kurumlar ile her türlü özel eğitim ve öğretim kurumlarının ilgili yönetmelikler kapsamında denetlenmesi ve teftişi esnasında, denetleyen birim tarafından tespit edilen çalışan kişilerin.

Milli Savunma Bakanlığı; Sigortalıların askerlikle ilişiklerinin olup olmadığına veya askerlik sürelerine ve durumuna ilişkin bilgiler.

Sağlık Bakanlığı; Sağlık bakanlığınca her türlü teşhis, tedavi, izin, belgelendirme,ruhsatlandırma uygulama ve satış yönetmeliği kapsamında, verilen yetki belgesi, kapsamında faaliyette bulunan işyerlerinde çalışanlar ile kurumca yapılan denetim sırasında tespit edilen çalışanlara ait bilgiler.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı; Gemi sicili tutmakla yetkili liman başkanlıkları, sivil havacılık işletmeleri ile araç muayene istasyonlarının açılması, işletilmesi Karayolu taşımacılık faaliyetleri kapsamında mesleki yeterlilik eğitimi veren kuruluşu ve eğiticiler, Karayolu taşımacılık faaliyetinde bulunanlar, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 35 inci maddesi gereği, yapılan denetimlerde yetki belgesi sahiplerinin hizmet akdi yapmaksızın personel istihdam ettiklerinin tespiti halinde, tespite ilişkin bilgi ve belgeler Kuruma gönderilir. Trafik Kanunu kapsamında yapılan yol kenarı denetimlerinde elde edilen bilgiler.

Diğer Kurum ve Kuruluşların Yükümlülükleri

Bağımsız spor federasyonları; Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği kapsamında kulüplerle sözleşme yapmış sporcuların lisans bilgileri ve sözleşme örnekleri çalışan kişilerin bilgileri. Banka sandıkları; Bankada çalışanların sigortalı hizmetlerine yönelik bilgiler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere ilişkin bilgiler.

Basın İlan Kurumu; Basın İlan Kurumundan alacakları doğan gerçek kişi bilgileri.

Borsa İstanbul; Merkezi Kayıt Kuruluşu ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası tarafından, Kuruma borçlarını vadesinde ödemeyen borçlulara ait işlem bilgileri.

Kamu İhale Kurumu; Kamu İhale Kanunu kapsamında idarelerce yapılan ihale sözleşmelerine ilişkin bilgiler, gerçek kişi yükleniciler için T.C. Kimlik Numarası, istekli tüzel kişi yükleniciler için vergi kimlik numarası kullanılarak; istekli adı, işin yapılacağı yer, ihale başlangıç tarihi, ihale bitiş tarihi, iş tanımı, iş miktarı, idare adı, iş nitelik, idare il, idare ilçe bilgileri.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu; Bakanlık e-esnaf ve sanatkarlar veri tabanına kayıtlı, esnaf ve sanatkarlar ile esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarına ait bilgiler, sigortalı sayılanlardan gelir vergisinden muaf olanlar ile gelir vergisinden muaf olup yeniden çalışmaya başlayanların tespiti için esnaf ve sanatkar siciline tescil ve terkin kayıtlarına ve üyeliklerine ait bilgi ve belgeler talep edilmesi halinde Kuruma gönderilir.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği; Seyahat Acentaları Yönetmeliği kapsamında seyahat acentalarında çalışması zorunlu enformasyon memurlarına ait bilgiler.

Türk Patent Enstitüsü; Marka, patent ve tasarım başvuru sahipleri.

Yükseköğretim Kurulu; Kurumdan bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımı alanlar veya hak sahibi olarak gelir ve/veya aylık alan hak sahiplerine ait bilgiler.

İşveren/Çalışan Formu Örneği; Paylaşılacak/Alınacak bilgilerde; çalışan kişilerin T.C. Kimlik Numaralı işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adresi bilgileri ile varsa ücreti ve işe başlama tarihi bilgileri bulunur.

Sonuç olarak, bültenimizin başında belirttiğimiz üzere, müşterilerimizin, bu tebliğ kapsamında belirlenen kurum ve kuruluşlarla yapacağı/taraf olacağı iş ve işlemlerde ilerde cezalı bir duruma düşmemeleri için konu ile ilgili gerekli eksikliklerini gidermelerinde fayda görülmektedir. Lütfen, tereddüt halinde veya daha ayrıntılı bilgi için iletişim kurunuz.

Saygılarımızla.