Pakiş Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

SUÇ VE CEZA

GÜNCEL HABERLER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLUN

SUÇ VE CEZA

Dostoyevski’nin ‘Suç ve Ceza’ adlı romanını duymayan yoktur. Başarılı olmasına rağmen hukuk fakültesini maddi sebeplerden ötürü yarıda bırakmak zorunda kalan fakir genç Raskolnikov’un yaşadıklarını konu alan romanda; kahramanın işlediği suç, ve sonucunda yaşadığı vicdan azabı nedeniyle polise teslim olarak cezaevine gönderilmesi olağanüstü bir dille anlatılmıştır.

Bizim konumuz edebi eserler olmasa da, Mali hayatımızda ve günlük yaşantımızda işlenen suçlar ile bunlara uygulanacak cezaların içeriği her birey için önem arz etmektedir.

Hükümetin hazırladığı 2015 Bütçe Tasarısına göre, önümüzdeki yıl vatandaşa kesilecek toplam ceza tutarı % 13 artarak 8.9 milyar liraya çıkacak. Bu cezanın 3,7 milyar lirasını vergi cezaları, 2,7 milyar lirasını trafik cezaları, 1,8 milyar lirasını çevre ve karayolu taşımacılığı gibi idari para cezaları, 520 milyon lirasını yargı cezaları ve 202 milyon lirasını da diğer cezalar oluşturacak. Hal böyle olunca, firma sahiplerinin bütçede öngörülen cezalardan kaçınmaları, gerekli önlemleri almaları zaruri hale gelmiştir. Genel olarak firma sahiplerinin günlük işlemlerinde karşılaşabilecekleri cezalarla ilgili bazı hatırlatmalar yapılmasında fayda olduğunu düşündük.

SUÇ : Kira tutarlarının bankadan ödenmemesi

500,00 TL ve üzerindeki Konut kiraları ile tutarı ne olursa olsun İşyeri kiraları bankadan ödenmelidir.

CEZA :

- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.300 TL'den,

- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 660 TL'den,

- Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 330 TL'den az olmamak üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın %5'idir.

SUÇ : İşçi ücretlerinin bankadan ödenmemesi

Türkiye genelinde 10 ve daha fazla işçi çalıştıran işverenler, ücretleri banka kanalıyla ödemek zorundadır.

CEZA : Her bir işçi ve her bir dönem için idari para cezası uygulanmaktadır

SUÇ : 8.000 TL üzerindeki işlemlere ait ödemelerin bankadan yapılmaması

8.000 TL limiti aşan tahsilat ve ödemelerin; 320, 323ve 324 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen esaslar çerçevesinde banka, özel finans kurumları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılması gerekmektedir.

CEZA : Her bir işleme konu tutarın %5 i tutarında Özel Usulsüzlük Cezası kesilir.

SUÇ : Defter, kayıt ve belgelerin 10 yıllık zamanaşımı süresince saklanmaması

Sosyal Güvenlik Kurumu açısından, İşyeri defter kayıt ve belgelerinin 10 yıllık zamanaşımı süresinde kurum tarafından talep edilmesi durumunda kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.

CEZA : Söz konusu belgelerin ibraz edilmemesi durumunda aşağıda belirtilen cezalar uygulanır. Belgelerin teslim edilmemesi söz konusu incelemeler neticesinde uygulanması gereken başkaca cezaları engellemeyecektir.

Limited ve Anonim Şirketler ve bilanço usulüne tabi şahıslar 14.418 TL

İşletme defteri tutanlar 7.209 TL


SUÇ : Defter tasdiklerinin zamanında yaptırılmaması

Ticari defterlerin açılış veya kapanış onaylarının Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen zamanlarda yaptırılması gerekmektedir.

CEZA : TTK gereği 4.934 TL idari para cezası kesilmektedir.

SUÇ : Hileli envanter çıkarılması

Her tacir, ticari işletmesinin açılışında, taşınmazlarını, alacaklarını, borçlarını, nakit parasının tutarını ve diğer varlıklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde gösteren ve varlıkları ile borçlarının değerlerini teker teker belirten bir envanter çıkarır. Bu hususlara aykırı hareket edenlere idari para cezası öngörülmektedir.

CEZA: T.T.K. 562. maddesi gereği 4.934 TL idari para cezası kesilmektedir.

SUÇ : Tabela asılmaması

Tescil edilen ticaret unvanının, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılması gerekmektedir.

CEZA : Türk Ticaret Kanunu gereği, 2.466 TL idari para cezası kesilmektedir.

SUÇ : Çalışana ait işe giriş bildirgesinin zamanında kuruma verilmemesi

CEZA : Her bir bildirim için 1 aylık asgari ücret ( 1.201 TL) tutarında idari para cezası kesilmektedir.


SUÇ : Çalışana ait Özlük Dosyasının işyerinde bulundurulmaması

İşveren, çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler, gerekli her türlü belge ve kayıtları bu dosyada saklar ve istendiği zaman yetkili memur ve mercilere gösterir.

CEZA : Özlük dosyası bulundurulmayan her bir işçi için 1.344 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

SUÇ; Sigortalı çalışana ait istirahat raporlarının kurum kayıtlarına girilmemesi

Sigortalı çalışanlara ait istirahat raporları, 5 gün içinde SGK sistemine girilmelidir.

CEZA : Bildirim yapılmayan her bir rapor için ayrı ayrı 600,75 TL tutarında idari para cezası kesilmektedir

Lütfen, tereddüt halinde veya daha ayrıntılı bilgi için iletişim kurunuz.

Saygılarımızla…

SUÇ VE CEZA