Pakiş Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

YIL SONU GELMEDEN YAPILMASI GEREKENLER

GÜNCEL HABERLER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLUN

Yıl Sonu Gelmeden Yapılması Gerekenler

Kendilerine özel hesap dönemi tahsis edilen mükellefler dışında, ülkemizde 31 Aralık tarihi mali açıdan bir dönemin bitimi,yeni dönemin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Mali dönem sonunda firmaların muhasebe birimlerinde yapılması gereken işlemlerle ilgili hatırlatmalar bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır. Maddeler halinde sıralanan işlemler ilgili birimler tarafından organize edilerek iş bölümü yapılmalı ve neticeleri dosyalanmalıdır.

1. Mevcut emtia fiilen sayılmak suretiyle değerlemesi yapılmalıdır. Söz konusu sayım listesi, firmanın envanter defterine kaydedilmelidir.

2. Firmaya ait değerli kağıtlar ve basımı izne tabi belgelerin envanteri çıkarılmalı,gerekliyse yenilerinin tedariki için işlemler başlatılmalıdır. Firmaya ait fatura, irsaliye,gider pusulası, tahsilat makbuzu vs belgelerden kullanılan ve kullanılmayanlar belirlenmeli, şubeler mevcutsa her bir şube için ayrı ayrı tespitler yapılmalı ve birimlerin yetkilileri tarafından imza altına alınarak dönem sonu işlemleri dosyasında saklanmalıdır. Aynı işlemler firmaya ait çek karneleri için de yapılmalıdır.

3. Stoklarda varsa değer düşüklüğü bununla ilgili olarak takdir komisyonuna başvurup gerekli karar alınmalıdır.

4. Alıcılar ve Satıcılarla ilgili cari hesap mutabakatları yazılı olarak yapılmalıdır.

5. Şirketin dava edilmiş cari alacakları ile ilgili olmak suretiyle avukatlarla iletişime geçilmelidir. En geç 31.12 tarihine kadar avukattan alınan cari alacaklarla ilgili dava dosyalarının ilgili denetçiye veya şirketin mali müşavirine sunulması gerekmektedir.

6. A.T.İ.K. alımı ile ilgili kredi kullanımlarında, alındığı yıl sonuna kadar ödenen faiz giderleri maliyet olarak kaydedilmeli, dönem giderini arttırmamalıdır.

7. Dava ve icra safhasına giren alacaklar için karşılık ayrılıp gider kaydedilmelidir.Teminata bağlı alacaklar bu safhaya gelse bile karşılık ayrılmamalıdır.

PAKİŞ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

www.pakis.com.tr

8. Dava ve icra takibine değmeyecek derecede (dava ve icra masraflarının alacaktan fazla olması durumundaki) küçük alacaklar için birden fazla yazılı istenmiş olmak koşulu ile karşılık ayrılmalıdır.

9. Mahkeme kararına veya kanaat verici bir belgeye dayanarak tahsil olanağı kalmayan alacaklar kayıtlardan silinmelidir.

10. Ödenmeyen sigorta işveren primleri gider yazılamadığından; 361 hesaptan 368 hesaba virman yapılmalı ve nazım hesaplarda KKEG olarak takip edilmeli, yıllık beyanname üzerinde vergi matrahına ulaşırken ticari kara ilave edilmelidir.

11. Bankalarda bulunan hesapların ve devam eden kredilerin bakiyeleri ile ilgili mutabakatlar sağlanmalıdır.

12. Bankalardaki vadeli mevduat hesaplarının dönem sonu itibariyle hesaplanan faiz tutarlarının gelir kaydı unutulmamalıdır.

13. Kullanılan banka kredileri ile ilgili olarak dönem sonuna kadar oluşan faiz tutarı hesaplanıp gider kaydedilmelidir.

14. Yıl içinde alınan binek otomobilleri için kıst amortisman uygulamasına dikkat edilmelidir.

15. Alıcılar ve Satıcılar hesaplarında küsurat bakiyeler 689 veya 679 hesaplarına alınmalı, ters bakiyeler ise ilgili avans hesabına alınmalıdır.

16. İşletmeye kayıtlı Binek Otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi gider yazılamadığından nazım hesaplarda takip edilip yıllık beyanname üzerinde ticari kara ilave edilmelidir.

17. Satılan A.T.İ.K. ile ilgili olarak oluşan kar, gerekli şartlar sağlanmışsa yenileme fonu hesabına aktarılmalıdır.

18. İlk tesis ve taazzuv (kuruluş ve örgütlenme) giderleri ile özel maliyetler gibi aktifleştirilen giderlerin yıllık itfa payları hesaplanıp gider yazılmalıdır.

19. Peşin ödenen giderler içinde 2014 yılına ilişkin olanlarının alınıp cari yıl giderlerine atılması unutulmamalıdır.

20. Peşin tahsil edilen gelirler hesabında bulunan ve 2014 yılı geliri olan kısmın bu hesaptan alınarak cari dönem hasılatına eklenmelidir.

21. Döviz kasası Maliye Bakanlığınca belirlenen kurlar esas alınarak değerlenmeli ve gerekli kayıtlar yapılmalıdır.

PAKİŞ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

www.pakis.com.tr

22. Bankadaki döviz hesapları Maliye Bakanlığınca belirlenen kurlar esas alınarak değerlenmeli ve kayıtları yapılmalıdır.

23. Çeklerin reeskonta tabi tutulmasına olanak verildiğinden, alınan çekler ile verilen çeklerin reeskonta tabi tutulması halinde oluşan farklar, vergilemede gelir veya gider olarak dikkate alınmalıdır.

24. Ortaklara verilen borçlara adat hesaplanıp,

a)Şirket kredi kullanmışsa kredi faiz oranı,

b)Kullanmamışsa reeskont oranı, üzerinden faiz hesaplanıp fatura düzenlenmeli ve %18 KDV uygulanmalıdır.

25. Yıllık beyannameye eklenmek üzere, yıl içinde kesinti yolu ile ödenen vergilerle ilgili olarak, kesintiyi yapan kurum ve kuruluşlardan yazılar alınmalıdır.

26. Yapılan bağış ve yardımların gider yazılması yerine, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde beyan edilen gelirden indirilmesi esası getirilmiş olduğu hususu dikkate alınmalı ve buna göre bağış ve yardımların tamamı önce kanunen kabul edilmeyen gider olarak beyanname üzerinde kazanca eklenmeli ve daha sonra gelirden indirilecek bağış ve yardımların tutarı kazancın %5’ine (kalkınmada öncelikli yörelerde %10’una)(K.V.K.10/1-c maddesi uyarınca kurumlar vergisi mükelleflerinde sadece %5’i) kadar olan kısmı hesaplanarak beyannamede ayrıca gösterilmek suretiyle kazançtan indirilmelidir.

Formül:Kurum Kazancı – (Geçmiş yıl zararları + İştirak kazançları) x %5

Özel kanunlarına göre yapılan ve miktar sınırlamasına tabi olmayan bağış ve yardımlarda önce KKEG olarak dikkate alınıp kazancın varlığı halinde beyannamede ayrıca gösterilerek suretiyle indirilmelidir. Bu kanunlar şunlardır:

7269 sayılı Umumi Hayata Müessif Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun,

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu,

222 sayılı İlk Öğretim ve Eğitim Kanunu,

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu,

3338 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu,

PAKİŞ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

www.pakis.com.tr

2878 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu,

278 sayılı Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu Kanunu,

4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu

27. Diğer kanunen kabul edilmeyen giderler tespit edilerek beyannamede kurum kazancına eklenmesi unutulmamalıdır.

28. Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesi kapsamında kurumlar vergisinden istisna edilen varsa aşağıda belirtilen kazançlar tespit edilerek kurum kazancından indirilmesi sağlanmalıdır.

a. Tam mükellef kurumlardan elde edilen iştirak kazançları,

b. Dar mükellef kurumlardan elde edilen iştirak kazançları,

c. Yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar,

d. Emisyon primleri,

e. Yurtdışı inşaat ve onarım işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançlar,

f. Portföy ve fon işletme kazançları,

g. Gayrimenkul ve iştirak satışları kazançlarının %75’i,

h. Banka borçlarının ödenmesinde kullanılan gayrimenkul ve iştirak hisseleri satış kazançları,

ı. Bankaların alacak karşılığında edindikleri gayrimenkullerin satışından sağlanan kazançların %75’i,

i. Eğitim kazançları,

j. Rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden sağlanan kazançlar,

k. Kooperatiflerin ortakları için hesapladıkları risturnlar.

29. 2011 vergilendirme döneminde satılan ve yenilenmesine karar alınan demirbaşlarla ilgili olarak oluşturulan yenileme fonu hesabına konulan tutar, ilgili iktisadi kıymet alınmaması halinde 2014 yılı kazancına eklenmesi unutulmamalıdır.

30. Örtülü sermayeye ilişkin faiz ve benzeri ödemeler ile örtülü yoldan dağıtılan kazançlar bir yandan kanunen kabul edilmeyen gider olması yanında, diğer yandan bu ödemeler hesap döneminin son günü itibariyle dağıtılmış kar payı sayıldığı hususu

PAKİŞ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

www.pakis.com.tr

unutulmamalı ve ödenen bu tutarlar brütleştirilmek suretiyle üzerinden kar dağıtımına ilişkin %15 oranında yapılacak vergi kesintisine ilişkin muhtasar beyannamenin 23.01.2015 tarihine kadar verilmesi ve kesilen verginin 26.01.2015 günü akşamına kadar ödenmesi sağlanmalıdır.

Örnek 1.A.Ş. Ortaktan aldığı 600.000.- TL borç karşılığında 2013’de 60.000.- TL faiz ödemiş ve finansman gideri yazmıştır.

Dönem başı öz sermayesi 150.000.- TL’dir. (Bu borcun tamamı 2014 yılında ödenecektir.)

- Örtülü Sermaye Tutarı = Ortaklardan Alınan Borç - (Öz sermaye x 3) 150.000.- TL = 600.000.- – (150.000.- x 3)

Örtülü Sermayeye

İlişkin Faiz

Örtülü Sermaye x Ortaklara Ödenen Faiz

Ortaktan alınan Borç 15.000.- TL =150.000.- x 60.000.- (K.K.E.Gider yazılır.)600.000.

- Dağıtılan net kar payı = Örtülü sermayeye ilişkin faiz olup 15.000.- TL’dir.

- Dağıtılan kar payının net tutarı %15 kesinti oranına göre brüt tutarı =(15.000.- x 100/85) = 17.647.06 TL olup, bu tutar üzerinden yapılacak vergi kesintisi (17.647.06 x %15)= 2.647.06 TL olacaktır.

- Bu tutar vergi 23.01.2015 günü akşamına kadar muhtasar beyanname ile beyan edilip 26.01.2015 günü akşamına kadar ödenmesi ve ödenen bu tutar kurumca 2013 veya 2014 yılı kayıtlarına KKEG yazılması gerekir.

31. Geçici vergi uygulaması nedeniyle, geçici vergi dönemleri itibariyle,

a)Amortisman ayıranlar dönem sonunda amortisman ayırmaktan vazgeçebilirler.

b)Amortisman hesaplamayanlar dönem sonunda amortisman ayırabilir ve gider yazabilirler.

c)Alacak ve borç senetlerini reeskonta tabi tutmayanlar dönem sonu itibariyle reeskont yapabilirler.

d)Alacak ve borç senetlerini reeskonta tabi tutanlar dönem sonunda reeskonttanvazgeçebilirler.

PAKİŞ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

www.pakis.com.tr

e) Yıl içinde yararlanılan yatırım indirimi istisna uygulamasından verilen geçici vergi beyannamelerinin düzeltilmesi koşulu ile vazgeçebilirler.

f) Geçici vergi dönemlerinde yararlanılmayan yatırım indirimi istisnasından dönem sonunda yararlanılabilir.

Lütfen, tereddüt halinde veya daha ayrıntılı bilgi için iletişim kurunuz.

Saygılarımızla.

YASAL UYARI

Bu e-bülten, PAKİŞ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.’ nin müşterilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu e-bülten ile danışmanlık hizmeti verilmesi söz konusu değildir. Danışmanlık hizmetleri, profesyonel mali danışmanlarla imzalayacağınız süreli veya sürekli Danışmanlık Sözleşmeleri çerçevesinde sunulmaktadır. Yasal sorumluluklar ile ilgili her olayın kendi özel şartları bulunduğu, veri ve bilgilerin kullanımına ilişkin risklerin tarafınıza ait olduğu hususu göz önünde tutulmalıdır. Bu nedenle, veri ve bilgileri kullanmadan önce profesyonel danışmanlara başvurulması yerinde olacaktır. E-bülten içerisinde yer alan bilgilerin güncellenmesinde gecikmeler ve aksamalar olabileceği ihtimali dikkate alınmalıdır.

YIL SONU GELMEDEN YAPILMASI GEREKENLER