Pakiş Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

PRİVATE PENSİON SYSTEM

LEARN ABOUT CURRENTLY NEWS

Kanun ile yapılan değişikliklerden bazıları aşağıda sıralanmıştır.

Bireysel Emeklilikle İlgili Önemli Bazı Değişiklikler :

Bu Kanun ile yapılan değişiklik öncesinde sistem katılımcılarına sağlanan teşviklerden önemli bir tanesi, ödenen katkı paylarının belirli bir kısmının ve belirli üst sınırla, gelir vergisi matrahından indirim yapılabilmesiydi. Yapılan değişiklik sonrası katılımcının vergi mükellefi olmayabileceği de dikkate alınarak; sistemdeki katılımcılara doğrudan devlet katkısı sağlanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Bireysel emeklilik sistemi katılım payının % 25’i kadar teşviki verilecek. Ancak, Yapılacak Devlet Katkısı tutarı asgari ücretin yıllık brüt tutarıyla sınırlı olacak.

Katılımcı Devletin katkı payının;
3. Yılın sonunda % 15,
6. Yılın sonunda % 35,
10. Yılın sonunda %60,
emeklilik durumunda ise % 100’nü alabilecek.

Hak edilen Devlet Katkı payı vergilendirilmemektedir. Yalnızca neması stopaj yoluyla vergilendirilmektedir.

Yapılan bu değişiklikler sonrası; bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının ücret gelirlerine ilişkin gelir vergisi matrahı ile diğer beyana tabi gelirlere ilişkin matrahların tespitinde indirim konusu yapılmasına yönelik düzenlemeler de yürürlükten kaldırılmıştır.

İşverenlerin çalışanları adına ödedikleri payları ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin % 15 (değişiklik öncesi bu oran % 10 idi) ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla ücret matrahı ile ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınıyor. (GVK 63/3 maddesi kapsamında, ücretin safi tutarının belirlenmesinde dikkate alınan hayat ve / veya şahıs sigortası prim ödemeleri var ise bunlar % 15’lik ve asgari ücretin yıllık tutarı ile ilgili sınırlamada dikkate alınacaktır.)

İşverenlerin çalışanları adına ödedikleri katlı payları üzerinden devlet katkısı hesaplanmayacaktır.

GVK 63 ve 89. Maddelere göre; hayat sigortası ve diğer şahsi sigortalara ait prim ödemelerinin gelir vergisi matrahının tespitinde indirilmesine ilişkin olarak düzenlemelerde yer alan GVK 75. Maddesinde yapılan önemli bir değişiklik ile; bireysel emeklilik sisteminden emekli olma yahut ayrılma durumunda sistemden çıkışta yapılacak ödemelerden yalnızca irat (nema) olan tutarın vergiye tabi tutulacak olmasıdır. Oysa değişiklik öncesinde sistemden çıkışta, yapılan ödemelerin tamamı üzerinden (emeklilik hakkı kazananlar ile sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin %75’i üzerinden) gelir vergisi stopajı hesaplanmaktaydı.

Ayrıca 7.10.2001 tarihinden sonra düzenlenmiş bireysel emeklilik ve şahıs sigorta poliçeleri ile ilgili olarak; 29 ağustos 2012 tarihinden önce emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından yapılan ödemeler üzerinden tevkif edilerek ödenen vergilerden anaparaya isabet eden kısmının, 29 Ağustos 2013 tarihine kadar hak sahiplerince tevkifatın yatırıldığı vergi dairelerine başvurulması ve dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi şartıyla, red ve iade edileceği belirtilmiştir.


Hayat, Ölüm, Kaza, Hastalık, Şahıs Sigortalarından Yapılan Değişiklikler :

Ücretlinin şahsına eşine, küçük çocuklarına ait hayat sigorta primlerinin yarısı (yeni hüküm) ile ölüm, kaza, hastalık vb. şahıs sigorta primlerinin hizmet erbabı tarafından ödenmesi koşuluyla, gelirin % 15’i ( değişiklik öncesi bu oran % 10 idi) ve asgari ücretin yıllık brüt tutarı ile sınırlı olmak üzere ücret matrahından indirilmektedir. Bu sınırların hesabına, işverenler tarafından katılımcılar adına ödenen bireysel emeklilik katkı payları dahil edilecektir.

Lütfen, tereddüt halinde veya daha ayrıntılı bilgi için iletişim kurunuz.
Saygılarımızla.