Pakiş Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

LEGISLATION

BE AWARE OF CURRENT LEGISLATION

Laws of Invoice

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı E.2009/271 (22.11.11)

(Fatura Düzenlememe Fiilinin Hesap Dönemi Kapandıktan Sonra Tespit Edilmesi Halinde Özel Usulsüzlük Cezası Hk.)

Faturaya Süresinde İtiraz Edilmesi veya Edilmemesinin Sonuçları, Ruknettin KUMKALE, YMM (11.11.11)

Bir Fatura Düzenlenirken Nelere Dikkat Edilmelidir? Rüknettin KUMKALE, YMM (19.09.11)

Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar (E.2010/5016) (09.06.11-03:35)

Yapılan denetim sonucu düzenlenen tutanakla davacı şirketin kargo şirketi aracılığıyla sevkiyatını yaptırdığı emtia için sevk irsaliyesini...

Belge Düzeni ile İlgili Olarak Yapılan Son Düzenlemeler, Süleyman TURAN, YMM (25.04.11)

Aslı Kaybolan Faturaların Gider-Maliyet Unsuru Olarak Dikkate Alınması ve KDV İndirimi, Mehmet Ali AKTAŞ, YMM, Alkım AKTAŞ, Hukukçu (06.11.10)

Kaybolan, Çalınan veya Zayi Olan Ticari Faturalarla İlgili Ne Yapılmalı? Talha APAK, YMM (31.05.10)

İhracatta Fatura Kullanımı. Talha APAK, YMM (21.04.10)
Banka Aracılığı ile Ödeme Yapılması “Sahte Fatura Kullanma” Suçlamasına Karşı Bir Önlem Olabilir mi? Dr.Özgür BİYAN (14.12.09)
Sahte Fatura Alımları Nedeniyle Sakıncalı Mükellefler Listesine Alınan Veya Alınacak Mükelleflerin Bu Sıkıntılarından Kurtulma Yolları ve Varlık Barışı İlişkisi. Talha APAK, YMM, Öğretim Görevlisi (27.10.09)
Vergide Kısa Kısa. Levent GENÇYÜREK, YMM, Dokuz Eylül Üni. İşletme Fak. Öğr. Gör. (04.09.09)
Sahte Fatura Kullanımı İddiası ile İlgili Önemli Bir Danıştay Kararı, Levent GENÇYÜREK, YMM, Dokuz Eylül Üni. İşletme Fak. Öğr. Gör. (16.07.09)
Lazer veya Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı Kullanılaraka Düzenlenen Fatuarlar Geçerli midir? H.Hakan KIVANÇ, SMMM, Yıldız Teknik Üni. Öğr. Gör. Emre POYRAZ, SMMM (09.07.09)
Vergi Mevzuatı Açısından Yabancı Para Birimi Üzerinden Düzenlenen Faturalar. Dr. Murat Ceyhan, SMMM (03.11.08)
Faturanın İspat Gücü. Rüknettin Kumkale, YMM (14.02.07)
Faturalarda Yer Alan “Gecikme Halinde Vade Farkı Alınır” İbaresinin Hukuki Bağlayıcılığı. Özgür Biyan, Mali Hukuk Bilim Uzmanı (29.01.07)
İşlemin Gerçekleştiği Tarih İle Fatura Düzenleme Tarihinin Farklı olmasının KDV Açısından Değerlendirilmesi. Ahmet Güzel, Vergi Denetmeni (01.07.06)
Belge İle Satılması Halinde, Belgesiz Alınan Mallar Maliyet Gösterilebilir mi? Ahmet Güzel, Vergi Denetmeni (13.06.06)
Fatura Düzenlenirken Nelere Dikkat Edilmelidir (Rüknettin Kumkale, YMM) (02.05.06)
Faturanın Basımı. Rüknettin Kumkale, YMM (22.07.05)
Açık-Kapalı Fatura Ayırımı. Rüknettin Kumkale, YMM (22.07.05)
Faturanın Düzenlenmesinde Sorumluluk (Rüknettin Kumkale, YMM) (01.06.05)
Hukuki Sonuçları Açısından Fatura Düzenleme Zamanı. Dr. Murat Ceyhan (20.04.05)
Fatura – Sevk İrsaliyesi – İrsaliyeli Fatura Hakkındaki Yasal Düzenlemeler ve Uygulama Esasları (Talha Apak, YMM)
Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması
Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı …faturalara (bedelin belli bir sürede ödenmemesi halinde vade farkı ödenir) ibaresinin yazılarak karşı tarafı tebliği ve karşı tarafça TTK:nun 23/2. maddesi uyarınca sekiz gün içinde itiraz edilmemesi halinde…
Sevk İrsaliyesinde Bulunması Gereken Bilgiler Hk.
Türk Ticaret Kanunu’nda Fatura
Vergi Usul Kanunu’nda Fatura
Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Fatura
Kapalı Fatura Hakkında Yargıtay Kararı
Kaybolan Faturalar ve Matrah Takdiri Hk. Danıştay Kararı
Fatura Basımı İçin Yapmanız Gerekenler
Yabancı Dilde Fatura Düzenlenir mi?
Yurtdışındaki Kişi Ya da Kurumlardan Alınan Fatura ve Benzeri Belgelerin Türkçe’ye Tercüme Ettirilmesi Zorunlu mudur?